Hayat Sigortası Nedir?

Hayat Sigortası, yaşamınızı kaybetmeniz durumunda yakınlarınızın, daimi bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda ise hem sizin hem de yakınlarınızın yaşam standartlarını ekonomik açıdan korumanızı ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almanızı sağlar.


Hayat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Hayat sigortalarımızın ana teminatı vefat olmakla birlikte, farklı ürünlere göre değişiklik gösteren ek teminatlarımız aşağıdaki gibidir:

• Vefat Teminatı (Ana Teminat)

Herhangi bir nedenden dolayı vefat halinde, sevdiklerine poliçende belirtilen teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.

• Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde vefat halinde poliçede gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

• Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının kaza sonucu, derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

• Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigorta süresi içinde teşhis edilen bir hastalık sonucu, teşhis tarihinden itibaren bir sene içinde daimi maluliyet oluşması durumunda tazminat ödemesi yapılır.

• Kanser Koruma Teminatı*

Sigorta süresi içerisinde kanser riskinin gerçekleşmesi durumunda, teminat tutarı kadar ödeme yapılır.

• Tehlikeli Hastalıklar Teminatı*

Tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında, kanser dâhil 17 tehlikeli hastalık teminatı** sunulur. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesi durumunda teminat tutarı ödenir.

• İstem Dışı İşsizlik Ek Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)

İlgili ürün kapsamında, işvereniniz tarafından herhangi bir kasıt veya kusurun olmaksızın işten çıkartılmanız halinde (haklı sebepler hariç), kredi taksitlerin birbirini takip eden azami 6 ay boyunca teminat limitleri ile özel şartlar dâhilinde ödenir.


Hayat Sigortası Hakkında Sorulanlar

Hayat Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Sigortalı yaşı teminat içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle 18-60 yaşları arasında bulunan herkes hayat sigortalarımızdan yararlanabilir. Tehlikeli hastalıklar teminatlı ürünlerimizden 18-60 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan herkes; kanser teminatlı ürünlerimizden ise 18-55 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan, daha önce kanser teşhisi konulmamış ve/veya kanser tedavisi görmemiş herkes yararlanabilmektedir.

Sigorta Süresi Ne Kadardır?

Sigorta süresi genellikle 1 yıl olmakla birlikte, ürüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

Prim Tutarı Ne Kadardır?

Prim tutarı, yaşına, cinsiyetine ve belirlediğin teminat tutarlarına göre değişiklik göstermektedir.

Primler Nasıl Ödenir?

Ödeme seçenekleri sahip olduğunuz ürüne göre değişmekle birlikte, primlerini kredi kartıyla yıllık peşin ya da taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.

* Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi vardır. Sigortalının, hastalık teşhisini takip eden 30 gün içinde hayatta kalması durumunda teminat geçerlidir.

** Kanser Dâhil 17 Tehlikeli Hastalık Teminatı kapsamı aşağıdaki gibidir:

01. Kanser
02. Kalp Krizi
03. İnme
04. Kronik Böbrek Yetmezliği
05. Koroner Arter Bypass Ameliyatı
06. Önemli Organ Nakli
07. Körlük
08. İyi Huylu Beyin Tümörü
09. Kalp Kapağı Cerrahisi
10. Terminal Karaciğer Yetmezliği
11. MS (Multipl Skleroz)
12. Sağırlık
13. Ciddi Kafa Travması
14. Konuşma Kaybı
15. Ciddi Yanıklar
16. Koma
17. Parelizi


Hayat Sigortası Vergi Avantajı

Hayat sigortaları ile ilgili olarak ilgili kanun gereği ödenen primler belirli oranlarda gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Buna göre;

Ücretliler Açısından:

6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, şahıs sigortaları için ödenen primlerin, elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. (GVK md.63/3).

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;

• Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile

• Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden oluşur.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.


Örnek Uygulama

• Aylık brüt ücret: 2.000 TL

• Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı (Brüt Ücret x %15): 300 TL

• Yıllık Limit: Yıllık brüt asgari ücret

• Yıllık Gelir Vergi Matrahı: 2.000 - 300 = 1.700 TL*

• Vergi Oranı (%20'lik dilimde ise) ödenecek gelir vergisi: 1.700 x %20 = 340 TL

• Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi: 2.000 x %20 = 400 TL

• Müşterinin vergi kazancı: 400 – 340 = 60 TL

* Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.

Teklif İste